на головну
UA EN PL  
Про компанію
Питання/Відповідь
Вся Україна
Готелі
Події
Контакти
Головна Карта сайту Контакти  

Пошук готелей

Місто, у якому ви бажаєте зупинитись
Кількість зірок
1 2 3 4 5
Тематика/тип
Фотоальбом

Тури України

Відпочинок у Карпатах
Давньоруськими містами
Святі міста України
Козацькими шляхами
Замки та фортеці України
Літературна Україна

Візи в Україну


В'їзд (виїзд) іноземців в Україну регулюється Законом України про правовий статус іноземців та осіб без громадянства вiд 4 лютого 1994 року, Правилами в'їзду iноземцiв в Україну, їх виїзду з України i транзитного проїзду через її територію (постанова Кабiнету Мiнiстрiв вiд 29 грудня 1995 року N1074) та Правилами оформлення вiзових документiв для в'їзду в Україну (постанова Кабiнету Мiнiстрiв вiд 20 лютого 1999 року N227).

Iноземцi в'їжджають (виїжджають) в Україну через пункти пропуску на державному кордонi за нацiональним паспортом i у разi наявностi вiзи, якщо iнший порядок в'їзду не встановлено законодавством України.

Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на підставі дозволу відповідного центру зайнятості на працевлаштування на визначений термін, а також іноземці та особи без громадянства, які навчаються у навчальних закладах України не менш як протягом одного року мають право в'їжджати в Україну по дійсним паспортним документам з відповідними відмітками органів внутрішніх справ України.

Всi категорiї вiз оформлюються дипломатичними представництвами та консульськими установами України за кордоном.

На території України Департамент консульської служби Мiнiстерства закордонних справ оформляє дипломатичні візи:
 • дипломатичному персоналу iноземних представництв та консульських установ в Українi, членам їхнiх сімей – на термін акредитації;
 • службовi візи: технiчному персоналу iноземних дипломатичних представництв та консульських установ в Українi, членам їх сімей, представникам міжнародних організацій в Україні – на термін дії службових карток;
 • візи (типу М) для працівників зарубіжних засобів масової інформації, а також членам їх сімей на термін дiї аккредитації.

Термiн дiї вiз може бути продовжений на території України.

Дипломатичнi та службовi вiзи, виданi дипломатичному персоналу, працiвникам дипломатичних представництв, консульських установ, мiжнародних та iнших акредитованих в Українi органiзацiй, продовжуються Департаментом Консульської служби МЗС України.

Термін дії віз інших типів продовжується органами МВС України.

Згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 лютого 1999 року N227 оформлення вiз для iноземцiв здiйснюється залежно вiд мети їх поїздки в Україну та при наявностi вiдповiдних до цiєї мети документiв (Додаток 1). Залежно вiд перiоду дiї вiзи подiляються на короткотермiновi, якi видаються на перiод до шести мiсяцiв та довготермiновi, якi видаються на перiод вiд шести мiсяцiв до одного року; на одно, двох та багаторазовi, колективнi.

Пiд час тимчасового перебування в Українi iноземцi або особи без громадянства, які прибули в Україну за візами типів "С-3", "Б", "О", "К", "Т", "ОП" або "ТР". не мають права змiнювати статус перебування на будь-який iнший та звертатися за дозволом на постiйне проживання в Українi.

З 1 липня 2001 року згiдно з Указом Президента України "Про додатковi заходи щодо реалiзацiї права людини на свободу пересування i вiльний вибiр мiсця проживання" N435 вiд 15.06.01 реєстрацiя iноземцiв, якi в установленому порядку в'їжджають в Україну, та їх паспортних документiв здiйснюється тiльки в пунктах пропуску через державний кордон України органами Державної прикордонної служби України. Подальша реєстрацiя iноземцiв, якi на законних пiдставах тимчасово перебувають на територiї України, та їх паспортних документiв в органах внутрiшнiх справ не провадиться.

Іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну на законній підставі, можуть тимчасово перебувати на території країни за паспортним документом, зареєстрованим у порядку, встановленому цими Правилами.

Паспортний документ подається іноземцем та особою без громадянства для реєстрації у пункті пропуску через державний кордон посадовій особі Державної прикордонної служби. Реєстрація проводиться на період короткотермінового перебування - для іноземців та осіб без громадянства з держав з візовим порядком в'їзду на період дії візи, але не більш як 90 днів, якщо інший термін не визначено міжнародними угодами; для іноземців та осіб без громадянства з держав з безвізовим порядком в'їзду - на термін не  більш як 90 днів протягом 180 днів, якщо інший термін не визначено міжнародними угодами; після вступу України до Світової організації торгівлі - для іноземців та осіб без громадянства з держав-членів Світової організації торгівлі - на термін не більш як 180  днів протягом року. Іноземці та особи без громадянства можуть звільнятися від  реєстрації паспортного документа на підставі відповідного міжнародного договору  України на умовах взаємності.

Реєстрацiя iноземцiв, якi в'їжджають в Україну на постiйне проживання, навчання, стажування та роботу буде здiйснюватись органами внутрiшнiх справ у встановленому порядку (Додаток 2).

У випадку втрати на території України національного паспорта iноземець повинен повiдомити органiзацiю, що його приймає, та орган внутрiшнiх справ, який на прохання громадянина видає йому про це довiдку. Пiсля отримання у дипломатичному представництвi чи консульськiй установi своєї країни нацiонального паспорту на пiдставi особистої заяви iноземця та клопотання органiзацiї, що його приймає, органом внутрiшнiх справ вирiшується питання про видачу вiзи на виїзд з України або реєстрацiю нацiонального паспорта iноземця.

Згiдно з постановою Кабінету Міністрів України вiд 5 червня 2000 року N910 та постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.01 No.1259 iноземцi та особи без громадянства, якi постiйно проживають в Україні чи перебувають в Україні з метою працевлаштування на пiдставi Центру зайнятостi або навчаються у вищих закладах освiти України, в'їжджають в Україну та виїжджають з України за паспортними документами з вiдповiдними вiдмiтками та підтвердженням на проживання.

Транзитний проїзд iноземцiв через територiю України дозволяється за наявностi у них транзитної української вiзи, вiзи країни призначення, проїзних квиткiв або iнших документiв, що пiдтверджують транзитний характер поїздки.

Громадяни держав, з якими Україною укладено мiжнароднi угоди про безвiзовi поїздки громадян (Додаток 3), в'їжджають в Україну та виїжджають з України без віз по документам, дiйсним для виїзду за кордон, у разi наявностi страхового полiсу та належним чином оформленого запрошення (в оригiналi) вiд юридичних чи фiзичних осiб в Українi, якщо iнше не передбачено мiжнародними договорами України. Для громадян Росії та Бiлорусi, згiдно з укладеними Угодами, діє безвізовий режим в'їзду в Україну та виїзду з України по документам, що посвідчують особу та підтверджують громадянство.

Додаток 1
Пiдстави для оформлення вiз
 • П-1 (приватна вiза) - запрошення встановленого зразка, належним чином оформлене органами МВС, або запрошення лiкувального закладу в Українi та iншi документи, що пiдтверджують приватний характер поїздки.
 • П-2 (приватна вiза) - особиста заява, результати спiвбесiди з працiвником дипломатичного представництва чи консульської установи України, на якого покладено обов'язки щодо прийняття рiшення стосовно оформлення вiзи, та документи, що пiдтверджують українське походження iноземця або особи без громадянства. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.01 No.1003 візи особам українського походження оформляються на термін до п'яти років.
 • Б (дiлова вiза) - запрошення встановленого зразка, належним чином оформлене органами МВС.
 • Т (туристична вiза) - документи, що пiдтверджують туристичний характер поїздки.
 • Г (вiза для представникiв гуманiтарних мiсiй) - пiдтвердження Комiсiї при Кабiнетi Мiнiстрiв України з питань координацiї, приймання, транспортування, охорони та розподiлу гуманiтарної допомоги, що надходить з iноземних держав.
 • Л (вiза для працiвникiв рятувальних служб) - пiдтвердження, видане МНС.
 • О (студентська вiза) - запрошення встановленого зразка на навчання, видане Мiносвiти.
 • М (вiза для працiвникiв засобiв масової iнформацiї) - розпорядження МЗС України щодо оформлення вiзи.
 • Р (вiза для представникiв релiгiйних мiсiй) - запрошення релiгiйної органiзацiї, засвiдчене Держкомрелiгiї.
 • ТР-1 (транзитна вiза) - наявнiсть документа, що пiдтверджує транзитний характер поїздки, вiза до третьої країни, проїзний квиток тощо.
 • ТР-2 (транзитна віза) - документи, що пiдтверджують транзитний характер перевезень вантажним автотранспортом i пасажирським автобусним транспортом через територiю України.
 • IМ-1 (iммiграцiйна вiза) - дозвiл на роботу, оформлений Мiнпрацi.
 • IМ-2 (iммiграцiйна вiза) - дозвiл мiсцевого органу виконавчої влади на постiйне проживання в Українi.
 • ІМ-3 (iммiграцiйна вiза) - дозвіл  МЗС  щодо оформлення візи членам сім'ї осіб, яким надано статус біженця в Україні;
 • ОП (вiза для обслуговуючого персоналу транспортних засобiв мiжнародного сполучення) - лiцензiя на здiйснення мiжнародних перевезень, видана вiдповiдним компетентним органом держави перебування.
Вiзи iнших типiв оформляються на пiдставi звернення органiв державної влади iноземних держав, мiжнародних органiзацiй, запрошень мiнiстерств, iнших центральних органiв виконавчої влади, а також запрошень встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України зразка вiд фiзичних та юридичних осiб України.

Не вимагаються запрошення для оформлення вiз типiв С,Б,Н,К,П, громадянам країн - членiв Європейського Союзу, Канади, США, Туреччини, Швейцарiї та Японiї (постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05 травня 2000 N750, вiд 01 вересня 2000 року N1376, вiд 07 лютого 2001 року N113, вiд 28 лютого 2001 року N192)

У разi потреби працівник дипломатичного представництва чи консульської установи України може затребувати iншi документи, що уточнюють мету поїздки iноземця або особи без громадянства, а також запросити ту чи iншу особу для додаткової спiвбесiди.

 Додаток 2
Паспорти, якi не звiльняються вiд реєстрацiї в органах внутрiшнiх справ України:
 • iноземцiв, якi перебувають в Українi бiльш нiж 6 мiсяцiв;
 • iноземцiв, якi прямують на навчання та на роботу в Україну за контрактом.
Додаток 3
Правила в’їзду в Україну для громадян іноземних держав:
Корисні посилання Наші партнери Правова інформація  
© 2006-2008 Національний туристичний офіс.
Державна служба туризму і курортів
Міністерства культури і туризму України. Всі права захищені.
розробка сайту